นายบุญชัย อังสวัสดิ์

นายบุญชัย อังสวัสดิ์

ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้29
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว200
mod_vvisit_counterเดือนนี้855
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1063
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7292096

We have 2
Your IP 34.204.201.220
,
Today: Apr 21, 2021

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

User Rating: / 11
PoorBest 

 

  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์

ป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย  สู่มาตรฐาน  ระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย


พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายให้มีคุณภาพเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ยึดแนวทางศาสตร์พระราชา


เป้าหมาย

1. นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

2. นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มขาดแคลนและกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงให้สามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด

3. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อรองรับก าลังงานตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

5. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมีความสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของท้องถิ่นชุมชนมากขึ้น

6. นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดแข่งขัน เพิ่มมากขึ้น

7. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

9. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

10. สถานศึกษามีผลประเมินจากการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากต้นสังกัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป

11. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินและรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก

12. ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

13. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักศาสตร์พระราชา

14. นักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะด้านอาชีพ เพื่อรองรับก าลังงาน ตามความต้องการของตลาดมากขึ้น